Biografi til: Jon Jonsen

Jon Jonsen var hospitalprest i Trondheim perioden 1607 - 1616 og sogneprest i Orkdal 1616 - 1644.

Jon Jonsen ble sogneprest i Orkdal ca. 1617. Han er omtalt som Hr Jon i hospitalet ennå i odelslisten i 1617 men var prest her fra 1618 da han nevnes i sagskatten, betalte da for Worme sag. Nevnes ennå i 1642 men er kalt tidligere prest her i 1645.

Han ble ansatt som hospitalprest den 24/12 1607, og det heter at han hadde vært kapellan her og på andre steder. Han fikk den 14/3 1609 tildelt seg St Anna prebende i DK etter Hr Jens Pedersen. Den 17/3 1612 søkte han om en ekteskapsbevilgning, han ville gifte seg med rådskonen på Hospitalet Kirsten Olsdatter. Problemet var at de var beslektet i tredje ledd. Han legger da ved en stamtavle for seg og Kirsten:

Hr Jon -> Jon Haakonsen -> Håkon Olavsen -> Olav Håkonsen
Kirsten Olsatter -> Olav Jonsen -> Jon Olavsen -> Olav Håkonsen

Om han fikk gifte seg med Kirsten er ukjent. I 1615 måtte han bøte for å ha begått leiemål med en kvinne han var beslektet med i tredje ledd. Dette er da den ovenfor nevnte Kirsten. I lensregnskapet i året 1615/16 kan vi se at han måtte bøte med femteparten av 650 rdl for denne forseelsen. Hr Jons formue var altså anslått til 650 rdl i 1615 i hvilket var en pen sum etter datidens forhold.

I sin tid som sogneprest i Orkdal klarte Hr Jon og samle seg et passelig jordegods og han drev dessuten to sager i dalføret. I 1628 hadde han gitt kongen et lån på 100 lodd sølv og for dette fikk han pant i Reinsklosterets gård Husby på 3 sp. Denne gården var i 1660/70 gått over til Hr Jons svigersønn kaptein Christian Christiansen Raschbeck i arv. I 1610 eide han 1 ½ spann jordegods i Reppe i Stjørdal og han eide også 2 øre i en gård i Geite i Skogn. I 1620 har han økt eierandelen i Reppe til 3 spann. I 1626 makeskifter han Reppe til kongen mot gården Sundli i Orkdal.

Han levde ennå i 1657 og da betalte han kvegskatt av 6 hester, 19 kyr, 10 geiter og 12 sauer. I Orkdal kirke var et maleri av ham og familien, maleriet, som er fra 1634, viser at han hadde seks sønner og på bildet sees hans kone og fem jenter, to av disse er tydeligvis døde. Bildet er tatt med som forside på boken [S. T. Dahl: Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge i tiden 1536 - 1700].

Hans personalia er ukjent men han ble trolig født ca. 1580 og han var trolig fra Trøndelag. Han døde i slutten av 1650-årene. Vi vet ikke hvem han var gift med. I Orkdal kirke henger et maleri av Jon Jonsen og hans familie. Hr. Jon ga maleriet til kirka i 1634. Maleriet har denne tekst: "Anno.1634 den 20. octobr: Till guds ere oc kierkens beprydelse hafuer HER Joen Jonsen foræret denne Tafle till Ørchedals Kierche, den tid pastor her samesteds. N I I B". Samtlige kilder med omtale av maleriet har hittil anført at det er av Hr. Jon med kone og 11 barn. Kirsten, den første kona, har ei rose i handa og ei lenke rundt venstre hand. Det sier oss at hun er død og lenket til dødsriket. Den andre kona (som muligens kan hete Johanne Christoffersdatter) holder tak i Kirstens arm og er derfor også å betrakte som lenket til dødsriket. Jon Jonsen er følgelig på maleriet avbildet med 3 koner og tre barnekull.