Biografi til: Ole Olsen Tilset

Ole Tilset vokste opp på husmannsplassen Gammelvollen under Tilset på Støren. Han startet som gjetergutt på nabogården Rønningen 7 år gammel. Som 10-åring ble han gjetergutt på prestegården på Støren. Her fikk han muligheter til å låne bøker, og fikk stor interesse for lesing. Etter folkeskolen begynte han, med hjelp av presten, på Amtskolen. Han kom deretter inn på lærerskolen. Om sommeren var han med på vegarbeid, og har vært med på byggingen av vegen til Bratsberg.

Ole begynte på Klæbu lærerseminar i august 1878 og dimiterte i juli 1880, tjue år gammel. Som en kuriositet kan nevnes at han gikk samtidig med den kjente presten og dikteren Peter Dass, som studerte her 1879 - 1881. Etter et halvt års vikariat på Åsvang skole, etterfulgt av ett års vikariat i Valene krets, ble Ole fra høsten 1882 tilsatt som lærer i Bratsberg. Han var tilsatt som lærer i Bratsberg til 1907, da han ble tilsatt som førstelærer ved Nidarvoll skole. Denne stillingen hadde han til han 1. sept. 1927, da han gikk av med pensjon.

Ole Tilset var en interessert skolemann, og han hadde sine kollegers tillit. I flere år var han formann i Uttrøndelag lærerlag, og medlem i styret for Norges Lærerlag 1911 - 17. På grunn av sin store arbeidskraft fikk han også tid til å ofre mye av sine evner og anlegg for politiske og sosiale spørsmål. Han var valgmann i 1891, medlem av herredstyre og formannskap i årene 1914-16, 1923-25 og 1929-33. I flere år var han lagrettemann og kommunevalgt medlem av overstyret (forstanderskapet) for Strinda Sparebank. På det sosiale området hadde sykepleien og avholdssaken hans varmeste interesse, ikke minst det siste. I mange år var han formann både i Opstrinda sykepleieforening og for Trondheims fylke av D.N.T. Under stor tilslutning ble han gravlagt på Moholt kirkegård, hvor D.N.T. har reist en vakker minnestein på grava hans.

Ved folketellingen i 1900 bor Ole på gården Digre i Bratsberg sammen med kona og svigerforeldrene. Han bodde først på gården Fjermstad før han kom til Digre. Han er i perioden 1902 - 1908 oppført som eier av heimgården til svigerfaren, Glindset ved Jonsvannet. Her bodde han med familien fra 1902 til han i 1907 flyttet til Nidarvoll. Ole Tilset stod også en periode som eier av Digre, men i 1912 overtok svogerene Ole og Paul Digre gården. (I følge Bratsberg bygdebok stod de ikke som eiere av Digre, men var drivere).