Biografi til: Jon Mortenson Moe

Lensmann Jon Mortenson kjøpte gården Moe i Orkdal av futen Jørgen Pedersen, og dermed ble Moe til lensmannsgård fram til 1760-åra.
Som vanlig ved den tid kom det også her til ulike tvister om eiendomsgrenser. I 1697 hadde Ivar Ljøkel satt opp gjerde på sørsida av Vorma. Da sønnen, Simen Ljøkel, i 1705 nya oppatt gjerdet, som skar av en liten snipp av Moes eiendom, gikk lensmannen til søksmål. Etter at retten hadde hørt vitnutsagn fra begge sider, felte den 24. februar 1705 slik dom: "Thi blev saaledes afdømt og afsagt... retten finder intet laugstrekkeligt eller nogen paa Simen Ljøkels side som kan overtreffe Jon Moes 3 vidner, hvorfor retten ikke med nogen billig føye kan bifalde Simen Ljøkels adferd og paastand. Saa bør det Simon igjen at demolere den opsatte gjerdesgaard og betale 4 rdlr."
I 1723 kom lensmannen i tvistmål med Øyan om ei øy i Orkla. Her fikk Skaanlund til å felle en riktig salomonisk dom: "Omtvistede ø skal kaldes Trettø, hvilken da skal blive opsiddere i Øyen og Moe til fellis for dennem og efterkommere".
Høsten 1718 gjorde den sønnafjeldske hærstyrken sterkt innhogg på gården både i korn, høy og redskap.
I 1723 hadde Jon lensmann 2 husmenn, kvern, sådde 12 tønner korn, hadde 70 lass høy, 3 hester, 12 stor- og 18 småfe. Gl.sk. 2 øre, men "kan noget forøges".

På skiftet etter Jon Mortenson i 1726 overlot søskenene sine arvedeler til lensmannsbroren Jon Jonsen, tilsammen 76 riksdaler.

Jon Mortenson lensmann var ikke alltid vel omtalt i bygda. Da han lå syk i 1725 hadde løytnant Lars Øyen i et festarøl på Øra sittet og slarvet både om lensmannen og slekta hans, og kalla lensmannen "en gammel skjelm". Sykdommen tolka løytnanten som ei straff for oppførselen hans: "Lensmannen ligger nu der og faar lide for alle de bønner der er gaat over ham for de skjelmstykker han har gjort."

Jon Mortenson og Ingeborg Andersdatter hadde så vidt man ser 10 barn. Ved manntallet i 1701 så finner vi Jon Mortensen (47) på Moe lensmannsgård sammen med sønnene Anders (13), Morten (6) og Hermund (3), samt tre tjenere.