Biografi til: Ole Iversen Bones

Ole Iversen ble hardt skattlagt da svenskene kom tilgards i 1718. Det var nok ikke stort han hadde rukket å redde unna, for de reiste med:
10 tønner bygg, 16 tønner havre, 60 lass høy, 4 lass halm, 16 vog never, 4 tylfter hustømmer, 2 tønner mjøl, 3 rå huder lær, 7 sekker, 3 kyr, 11 ungnaut, 3 sauer, 1 hest, 6 skinnfeller, 1 handkvern, matvarer for 1 rd. 1 ort 16 skill., gardsredskap for 7 rd. 3 ort, kornstaur og skigard oppbrent for 4 rd.
Ole Iversen tapte 151 riksdaler godt og vel på denne plyndringa, etter taksten som ble tatt i 1719. Ole hadde 8 barn som kjennes.